2016 අය වැය නොවැම්බර් 20

නව රජයේ පළමු අය වැය ලේඛනය නොවැම්බර් 20දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා කියයි.

ඒ 2016 වසර සඳහා වන අය වැය ලේඛනයයි.