ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ගැලීම් සහ පස්කඳු කඩා වැටීම් රැසක්.

images (1)
පසුගිය දින දෙකෙහි පැවති  අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල ගැලීම් කිහිපයක්  හා පස්කඳු රැසක් කඩා වැටීම සිදු වී ඇත.
මේ වන විට ගංවතුර තරමක් දුරට පහව ගොස් ඇති අතර ගිංගඟ ආශ්‍රිතව ඇති වූ මෙම ජල ගැලීම වලට විකල්පයක් වශයෙන් ගිංතොට මෝය කට මේ වන විට පුළුල් කිරීම සිදු වේ. ඉමදුව, හබරාදුව, නියාගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් හි ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක පස් කඳු කඩා වැටීමි වාර්තා වේ. නිවාස කිහිපයකට අලාභහානි සිදු වී ඇති අතර හබරාදුව  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ එක් නිවෙසක් වෙත දැඩි අලාභ හානි සිදු වී
ඇත. ජීවිත හානි කිසිවක් සිදු වී නැත.
a5a5ad40c4896b8b6f2660d8cd1fa4a0_L