ඡායාරූපය, මුස්ෆිකාර්ට ගැටලුවක් වෙයි

10940990_1375529109421624_1834885493347635277_n

පසුව ඔහු එම ඡායාරූපය ඉවත්කර ගැනිමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳව ෆෙස් බුක් ගිණුම හරහා පැහැදිලි කිරිමක් කිරීමටත් අමතක කර නැහැ.

මුෂ්ෆිකාර් රහීම් –

තම ආගම අනුව බිලිදීම වැදගත්.

ඒ ගැන ජනතාව කුමක් සිතුවත් කම් නැහැ.

එසේම තමන් මිනිසෙකු බවත් හැම දෙනෙක්ම ආගම අනුව හැසිරෙන බවත් ඔහු පවසයි.

එම ඡායාරූපයේ ලේ තිබෙන හෙයින් එය සිය ෆේස් බුක් ගිණුමෙන් ඉවත් කළ බව ද ඔහු පවසා ඇත.