දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 6.7%ක වර්ධනයක්

ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජේ. සතරසිංහ මහතා
 ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2015 දෙවන කාර්තුවේ දී සියයට 6.7ක වර්ධනයක් පෙන්නුම්කර තිබෙන බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජේ. සතරසිංහ මහතා පැවසීය.

අප කළ ගණනය කිරීම් වලට අනුව 2015 මුල් කාර්තුවේ දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය මිලියන 2,064,644 ක් වන අතර , එය 2014 දෙවන කාර්තුවේ දී මිලියන 1,934.814ක් ලෙස වාර්තා වන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

ආර්ථිකයේ සිදු වන ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් අනුව පදනම් වර්ෂය වෙනස් කරනු ලබන බවත් ඒ අනුව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දෙවන කාර්තුව වෙනුවෙන් පදනම් වර්ෂය 2010 ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇති බවත් ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඒ. ජේ. සතරසිංහ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගණනය කරන ලද දළ දේශීය නිෂ්පාදිත අගයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසීය. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පෙරේදා (16) ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පැවසීය.

එහි දී මෙසේද කීය ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ආර්ථික කටයුතු වන කෘෂිකර්මාන්තය සියයට7.5ක්ද ,කර්මාන්ත 23.5ක්ද සේවා 61.2ක්ද සහ නිෂ්පාදන මත සහනාධාර අඩු කළ බදු සියයට 8.0ක්ද ලෙස 2010 ස්ථාවර මිල ගණන් යටතේ 2015 දෙවන කාර්තුවේ දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට දායකත්වය ලබා දී ඇත.

මෙම ආර්ථික කටයුතු සැලකිල්ලට ගත් කළ 2015 දෙවන කාර්තුවේ දී කර්මාන්ත අංශය සියයට 2.0කින්ද සේවා අංශය සියයට 7.9කින්ද වර්ධනව වී ඇත.