නැ/හිර එජාප කණ්ඩායම් නායක නම් කෙරේ

tri

නැගෙනහිර පලාත් සභා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රි කණ්ඩායම්  නායකයා ලෙස පලාත් සභා මන්ත්‍රි මංජුල ප්‍රනාන්දු නම් කර තිබේ.

මංජුල ප්‍රනාන්දු 2012 සැප්තැම්බර් 08දා  පැවති පලාත් සභා මැතිවරණයෙන් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් මනාප 14,827ක් ලබා පලාත් සභාවට තේරිපත් වු ඔහු පලාත් සභා මන්ත්‍රිවරයෙකු ලෙස පත්වීමට පෙර අම්පාර නගර සභාවේ 2005 සිට විපක්ෂ නායක ලෙස අවස්ථා දෙකකදි කටයුතු කර තිබේ.

නැගෙනහිර පලාත් සභා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රි කණ්ඩායම් නායකයා ලෙස කටයුතු කල දයා ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරි පත්වියැම නිසා මෙම පුරප්පාඩුවට පක්ෂ මහා ලේකම් කබීර් හසීම් විසින් මෙම පත්වීම කර ඇත.

මංජුල ප්‍රනාන්දු පලාත් සභා මන්ත්‍රිවරයෙකු වුවද වෘත්තියෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකි.