ලෝක සංචාරක දිනයට – පාසිකුඩාව

ජාත්‍යන්තර සංචාරක දිනය නිමිත්තෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ නොයෙක් උත්සව පැවැත්විණ.

ලෝක ප්‍රසිද්ධ සංචාරක තැනක් වන පාස්කුඩා වෙරළට අද දේශීය, විදේශීය සංචාරකයින් විශාල වශයෙන් පැමිණියහ.

පාසිකුඩා වෙරළේ සංචාරකයින් නාමින් සතුටු වූ අතර ජල ක්‍රීඩාවල  නිරත විය.

විශේෂ බෝට්ටු සවාරියේ සංචාරකයින් යෙදීම ද විශේෂත්වයක්.