හෙළ විරුවන්ගේ නමින් අලූත් ගම්මිරිස් ප‍්‍රභේද

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අපනයන බෝග පර්යේෂණ අංශය විසින් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි නව ගම්මිරිස් ප‍්‍රභේද තුනක් හදුන්වා දී ඇත.

හගුරන්කෙත ඩිංගිරාල, කොහුකුඹුරේ ගෙදර රටේ රාල සහ බුටෑවේ රාල යන හෙල විරුවන්ගේ නම්වලින් මෙම නව ප‍්‍රභේද නම් කර තිබේ