අලුත් ආකාරයේ ජනමාධ්‍ය මර්ධනයක් ආණ්ඩුව ආරම්භ කර ඇත්ද?

අලුත් ආකාරයේ ජනමාධ්‍ය මර්ධනයක් ආණ්ඩුව ආරම්භ කර ඇත්ද?

 

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය වේදීන්ගේ සංගමය මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් පලවේ

 

Lasanta