ජාතික ප්‍රවාහන දිනයක් රටට තිබිය යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන සේවය දියුණු කිරීමට මෙන්ම නිදහස් ප්‍රවාහන සේවයක් මෙරට ඇති කළ බණ්ඩාරනායක මහතා සිහිවීම හා ගරු කිරීමක් ලෙස ජනවාරි 08 වැනි දා ජාතික ප්‍රවාහන දිනය ලෙස නම් කරන ලෙස තමන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාට යෝජනා කරන බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මහතා පවසයි.