ප්‍රියන්ත මහින්දව බිල්ලට දෙන්න සුදානම්

රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සිදු වූ දූෂිත ගනුදෙනු පිළිබඳව හෙළිදරව් කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ සමීපතමයකු වන ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ හිටපු සභාපති ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම සූදානම් වන බව අනාවරණය වේ.

ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන සමගේ ඔහුගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කළ මහා පරිමාණ ගනුදෙනු මෙන්ම වරාය අධිකාරිය තුළ සිදු වූ දූෂිත ගනුදෙනු පිළිබඳවත්  ”රාජපක්ෂ සහෘද සංසදය” නමින් පිහිටුවාගෙන තිබූ සංවිධානය හරහා සිදුකළ දූෂිත ගනුදෙනු පිළිබඳවත් ඔහු හෙළිදරව් කිරීමට සූදානම් බව පැවසේ