බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂාවට අය වැයෙන් මුදලක් වෙන් කරන්න – ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ රජයෙන් ඉල්ලයි

බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ඉදිරියට ගෙන යාම රජයේ වගකීමක් වූවත් පසුගිය කාලයේ දී එම වගකීම ඉෂ්ඨ නොකීරීම නිසා පන්සල් හාරදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වැසී ගොස් තිබෙන බවත්, මේ නිසා ශාසනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අය වැයෙන් මුදලක් වෙන් කරන ලෙසත්, ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ  රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.