ජපන් වාහන ආනයනය අයවැය තෙක් නවතී..?

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග ජපන් නිල සංචාරයක යෙදී සිටින මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා එරට සිටින ශ්‍රී ලංකික ප්‍රජාව හමු විය.

මෙහිදී අයවැය අවසන් වනතුරු ශ්‍රී ලංකාවට ජපන් වාහන ආනයනය කිරිම නවතන ලෙස රවී කරුණානායක මහතා විසින් ඉල්ලීමක්  කර ඇත.