ලොව මුල් වරට ‘සාමාජයීය අවශ්‍යතා සඳහා වූ ප්‍රමිති’ දෙකක් ලංකාවෙන් ..

 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් ආර්ථිකයේ සියලු අංශවල ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට නව ප්‍රමිති කාණ්ඩයක් වන ‘සාමාජයීය අවශ්‍යතා සඳහා වූ ප්‍රමිති’ දෙකක් එළිදක්වා ඇත.

SLS 1491 : 2014  යටතේ මෙහි මුල්ම ජාතික ප්‍රමිතිය  ලෙස ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන/ අනාථ දරු නිවාස සඳහාවූ යහපත් පිළිවෙත් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිය සහ SLS 1506 : 2015  යටතේ වැඩිහිටි නිවාස සඳහාවූ යහපත් පිළිවෙත් පිළිබඳ ප්‍රමිතිය හඳුන්වාදී තිබේ.

මෙම ජාතික ප්‍රමිති දෙක එම විෂයයන් සඳහාවූ ලොව මුල්ම ජාතික ප්‍රමිති දෙක බවද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තේජා සේනාරත්න මහත්මිය පවසයි.

දැනට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යන සහ පෞද්ගලිකව පවත්වාගෙන යන නිවාස ශ්‍රේණිගත කිරීමටත්, විගණනයන් සිදු කිරීම මඟින් නිවාස ගතවන්නන්ගේ අවශ්‍යතා පවත්වාගෙන යන්නේදැයි සොයා බැලීමටත් අදාළ පනත් හා රෙගුලාසි නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්නේද යන්න සොයා බැලීමටත් මෙම හඳුන්වාදුන් නව ප්‍රමිති දෙකයොදා ගනී.