සංචාරක පැමිණීම 36%කින් ඉහලට

සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම 2014 වර්ෂයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේදී 36% කින් ඉහල ගොස් අති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කරයි. පසු ගිය වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන් ප්‍රමාණය 105,535 ක් වන අතර 2015 සැප්තැම්බර් මාසයේ එම ප්‍රමාණය 143,374 ක් වන බව ඔවුන් සඳහන් කරයි.

 

මෙම වසරේ ගෙවී ගිය මාස නවය තුල ලංකාවට පැමිණ අති සමස්ත සංචාරකයින් ප්‍රමාණය 13,150,000 ඉක්මවා අති බව සඳහන් වෙයි.

ඉන්දියාව හා චීනයෙන් මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන් ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ප්‍රමනයකින් ඉහල ගොස් අති අතර එය ඉන්දියාවෙන් 41% ක් සහ චීනයෙන් 54%  ලෙස ඉහල ගොස් අති බව වාර්තා වෙයි.

මේ වසර තුල සංචාරකයන් විසි ලක්ෂයක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට සැලසුම් කර අති බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය තවදුරටත් සඳහන් කරයි.