මහජන දින දෙකක්

අධිකරණ සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයට වෙන වෙනම මහජන දින දෙකක් පැවැත්වීමට අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඈති බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට අදාළ මහජන ගැටලු විසඳීම සඳහා සතියේ සෑම බදාදා දිනකම පෙරවරු 9.00 යේ සිට පස්වරු 2.00 දක්වා මහජන හමුව පැවැත්වෙන බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම මහජන හමුව සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතන වන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ණය සහන මණ්ඩල දෙපාර්තමේන්තුව, නීති ආධාර කොමිසම, සමත මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව යන ආයතනවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් ද සහභාගී වීමට නියමිතය.

බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ මහජන දිනය සෑම අඟහරුවාදා දිනකම පෙරවරු 9.00යේ සිට පස්වරු 1.00 දක්වා පැවැත්වෙන අතර ඊට අදාළ මහජන ගැටලු විසඳීම සඳහා බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ හා ඊට අදාළ ආයතනවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් සහභාගීවීමට නියමිතය.

wijedasa rajapakse