ලොව හොඳම රැවුලා

ඕස්ට‍්‍රේලියාවේ පැවති ලෝක රැුවුල් වැවීමේ ශූරතාව සඳහා ලොව පුරා විසිරී සිටින තුන්සීයකට අධික තරඟකරුවෝ සහභාගී විය.
උඩු රැුවුල්, අඩ රැුවුල්, සහ මුහුණ පුරාම රැුවුල් වවන්නන් වශයෙන් තරඟය කොටස් තුනක් යටතේයි පැවැත්වුණේ.
එක් එක් තරඟකරුවා අයත් වන්නේ කවර කාණ්ඩයකටද යන්න විනිශ්චයකරුවන් විසින් තීන්දු කරන ලද්දේ තරඟ විනිශ්චයකරුවන් විසිනි.

 

151005153029-07-gettyimages-491153478-super-169 world-beard-moustache-championship-austria-9 world-beard-moustache-championship-austria-14 world-beard-moustache-championship-austria-22 world-beard-moustache-championship-austria-89 rawla