මහබැංකු මගඩි සොයන්න කාරකසභාවක්

දස වසරක කාලපරිච්ඡේදය තුල ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ සිදු වු සියළුම මුල්‍ය අක්‍රමිකතා සොයා බැලීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන බව ඊයේ (08) පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.