සරුංගල් සැණකෙළිය ගාලු මුවදොරදී

ක්‍රීඩාවක් ලෙස සරුංගල් යැවීම ලංකාවේ ප්‍රචලිත කිරීම සහ සමාජ සහජීවනය ඇති කිරීම සඳහා සරුංගලය යොදාගැනීමේ අරමුණින් වාර්ෂිකව ජාතික සරුංගල් සැණකෙළිය සංවිධානය කරනු ලබන අතර මෙවර ජාතික සරුංගල් සැණකෙළිය අද (10) සහ හෙට (11) ගාලු මුවදොර පිටියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

ළමා හා විවෘත වශයෙන් ඛාණ්ඩ දෙකක් යටතේ තරග සංවිධානය කර ඇත.

මෙවර සරුංගල් සැණකෙළිය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ කයිට්ස් ශ්‍රී ලංකා සංගමය, මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය හා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය එකතුවෙනි.