මහරගම රාජගිරිය නව රථවාහන සැලැස්ම

රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයේ සහ මහරගම හයිලෙවල් මාර්ගයේ පවතින රථ වාහන තදබදයට විසඳුම් වශයෙන් පොලීසිය ඉදිරිපත් කළ නව රථවාහන සැලැස්ම හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඈත.

පොලීසිය පැවසුවේ එම රථ වාහන සැලැස්මට අදාළ පෙරහුරුවක් අද දිනයේ ද පැවැත්වෙන බවයි.

ඒ අනුව නව රථ වාහන සැලැස්ම මගින් වැලිකඩ පොලීසිය ඉදිරිපිට සිට ධාවන මංතීරු හයම කොළඹ දෙසට රථ වාහන ධාවනය සඳහා එක්කිරීමට නියමිත අතර ආයුර්වේද වටරවුමේ සිට වැලිකඩ මංසන්ධිය හරහා ධාවනය වන සියලුම රථ වාහන රාජගිරිය නගරය හරහා එකම දිශාවකට පාර්ලිමේන්තුව දෙසට ගමන් කළ හැකිය.

වැලිකඩ හංදියේ සිට නාවල මර්ගයෙන් පැමිණෙන රථ වාහන වලට මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඉදිරිපිටින් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට ගමන් කළ හැකි බව පොලීසිය පැවසුවේය.

පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයේ නෙළුම් පොකුණ දක්වාද නව රථ වාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මකය.

මේ අතර මහරගම සිට අවිස්සාවේල්ල දක්වා හයිලෙවල් මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් අවිස්සාවේල්ල දෙසට විවෘත කරන අතර පරණ පාර ඔස්සේ ද එම දිශාවට රථ වාහන ගමන් කළ හැකිය.