කොන්දේසි විරහිතව ශ්‍රි ලංකාවට සහාය

ලෝක බැංකු මුලස්ථානයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර  මුල්‍ය අරමුදල හා ලෝක බැංකු සමුළුවට සහභාගී වු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු පිළිබදව ලෝක බැංකුව හා ජාත්‍යන්තර  අරමුදලේ ඉහල පෙලේ නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රි ලංකාවට කොන්දේසි විරහිතව සහයෝගය ලබා දීමට එකතු වු බව මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.