සැලසුමට අනුව කොළඹ වාහන තදබදය තව වැඩිවේ

කොළඹ රථවාහන තදබදය අවම කිරීම උදෙසා පසුගිය සෙනසුරාද දින සිට නව රථවාහන සැලසුමක පෙරහුරුවක් පවත්වාගෙන යන ලදී.

නමුත් මෙම නව රථ වාහන සැලසුම හේතුවෙන් අද (12) උදැසන රජගිරිය, මහරගම සහ කොළඹ ප්‍රධාන පෙලේ මාර්ග ගණනාවක් දැඩි රථවාහන තදබදයකය ලක්විය. මෙම රථ වාහන් සැලැස්ම පෙ.ව. 7.30 සිට 8.45 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණි. බත්තරමුල්ල සිට කොළඹ දෙසට ධාවනය වන සියලු වාහන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාර්ගයට වැලිකඩ පොලිසියට විරුද්ධ දෙසින් ආයුර්වේද වටරවුම දෙසට යොමුකර තිබු අතර   කොළඹ දෙසින් පැමිණෙන වාහන කොටා පාර, බොරැල්ල හරහා මත්තරමුල්ල දෙසට එක දිසාවකට පමණක් යොමු කර තිබුණි.