ඇමති රවී කොළඹ දියුණුවට සැලසුම් හදයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස හා පොදු ප්‍රවාහන සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශේෂ සාකච්ජාවක් මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

මෙම සාකච්ජාවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, නාගරික ප්‍රතිජනන නිවාස වැඩසටහනේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සහ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙන්ම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේ නිලධාරින් පිරිසක් ද එක්ව සිටියහ.

021 Ravi 54545 Ravi Karu 01 02