ඇවන්ගාඩ් වාර්තාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට

ගාලු වාරායේ දින 6 මුලුල්ලේ නවතා තබා පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කල ඇවන්ගාඩ් නැව පිළිබදව නාවික හමුදාව විසින් සිදු කල පරික්ෂණ වාර්තාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට භාර දී ඇතැයි වාර්තා වන අතර, මෙම වාර්තාව තව දුරටත් විමර්ශණය කිරිම සදහා ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් මගින් විමර්ශණ කටයුතු සිදු කරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.