විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වියදම පහතට

පසුගිය මාස නවය තුළ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින්  සිය වියදම් රුපියල් මිලියන 400කින් අවම කර ගැනීමට සමත් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට සැප්තැම්බර් දක්වා දරන ලද සමස්ත වියදම රුපියල් මිලියන 2,180 විය.

විදේශ සේවා නියුක්ති ඇමතිනී තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට මේ වසරේ අදාළ කාලය තුළ කාර්යාංශයේ වියදම රුපියල් මිලියන 1779 දක්වා අවම කර හැකියාව ලැබී ඇත.  ඒ අනුව වියදම රුපියල් මිලියන 401 කින් පහත වැටී ඇත.

කැපී පෙනෙන ලෙස ප්‍රචාරක වියදම් සඳහා වෙන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 115 සිට රුපියල් මිලියන 5.2ක දක්වාත් ප්‍රවාහනය වියදම් රුපියල් මිලියන 54 සිට රුපියල් මිලියන 34 දක්වාත් අවම කිරීමට අමාත්‍යංශය සමත් වී ඇත. එසේම ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන වියදම් රුපියල් මිලියන 69 දක්වා අඩු කර ගැනීමට හැකි වී තිබේ.