ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිය ලබන 22 අනුරාධපුරයේදී

බැඩිමින්ටන් ක්‍රීඩා ක්ෂ්‍රේත්‍රයට යොවුන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක් කර ගැනීමේ අරමුණින් බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිය නව මුහුණුවරකින් නොවැම්බර් 22 දින අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමය පවසයි.