බිම්බෝම්බ වලින් තොර රටක් බිහි කිරීමට UN සහාය

 ශ්‍රී ලංකාව බිම්බෝම්බවලින් තොර රටක් බවට පත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව ඇමෙරිකානු තානාපති අතුල් කේෂාප් මහතා පසුගිය 08 දා නැවත පදිංචි කිරීම හා ආගමික කටයුතු ඇමති ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා හමු වු අවස්ථාවේ දී අවධාරණය කළේ ය.

මෙම කටයුතු වසර 2020 දී අවසන් කර ඉහත කාරණා සපුරාලීමට අරමුණු කෙරෙන බවද එතුමා අවදාරණය කළේය.

වසර 1993 සිට මේ දක්වා බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම වෙනුවෙන්  ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 40 ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති බව අනාවරණය කළ ඇමෙරිකානු තානාපතිවරයා, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික  සංවර්ධනය, නැවත පදිංචි කිරීම සහ අවතැන්වුවන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා රජය සමග වඩාත් සමීපව ඉදිරියටත් කටයුතු කරන බව ද කීය.

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කෙරෙන බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම කඩිනම් කිරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.75ක මුදලක් ලබාදීම ද මෙහිදී සිදු කෙරිණි.