මහින්ද ජනපති කොමිසමට පැමිණියේ මෙහෙමයි (VIDEO)

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා අද (15) පෙරවරු 8.55 පමණ නීතිඥ ගාමිණී මාරපන ඇතුළු නීතිඥවරුන් කිහිපදෙනකු සමඟ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා ඇති බරපතල වංචා දුෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට පැමිණියේය.

 

p1a1l1ftmc1hof1r4d1bu7ckm1s6f4 p1a1l1ftn0pqa1o0b1ach1iv1pbo5 p1a1l1ftn01cdt14m47sc1vk81nca6 p1a1l1ftn1ue03bjmn81ieg1tmf7

 

 

 

 

p1a1l1ftn2cc91iot12431u4o1jaba p1a1l1ftn2po4sb5sts1238b479 p1a1l1ftn19751f2c9s8smjmb8 mahinda come