මින් පසු හැදුනුම්පතට බොරු බෑ – පු.ලි.දෙ. කියයි.

ජාතික හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමේදී පුද්ගලයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු හා ලිපි ලේඛණ අසත්‍ය හා ව්‍යාජ ඒවා බවට තහවුරු වුවහොත් එවැනි පුද්ගලියන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.