හිටපු හමුදාපතිවරු F.C.I.D එකට.

විදේශ දූත මණ්ඩල සේවාවල රාජකාරි කල හිටපු හමුදාපතිවරු 4 දෙනෙකු පසුගිය ජනාධිපති මැතිවරණ සමයේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මැතිවරණ කටයුතු වලට දායක වීම සම්බන්ධව හා ඒ හා කෙරුණ කටයුතු සම්බන්ධව කොළඹ මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශණ කොට්ඨාශය මගින් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.
මේ අනුව හිටපු යුධ හමුදාපතිවරු දෙදෙනෙකු, නාවික හමුදාපතිවරයෙකු හා ගුවන් හමුදාපතිවරයෙකු මෙම ප්‍රශ්ණ කිරීම්වලට ලක් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.