කාදිනල් හිමිපාණන් හමු වු බ.ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් හමු වු අවස්ථාව.