දිස්ත්‍රික් 04කට නායයාම් අවදානම තව දුරටත්

බදුල්ල, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික් සඳහා නිකුත් කර තිබූ නායයාමේ අවදානම් නියෝගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කරයි.
එම දිස්ත්‍රික් සඳහා පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම අවදානම් නියෝගය පනවනු ලැබ ඇත