කොළඹ ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කරනවා

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පසුගිය දා කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නංගර මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින් අද කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රාදේශීය වැඩමුළුවේ දී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ළමා ශ්‍රමය පිටු දැකීම සම්බන්ධ ප්‍රකාශය යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා සැලසුමක් සකස් කළ යුතු බවයි.

ඒ සඳහා ළමා ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා තිබිය යුතු අතර මීට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනවලින් සමන්විතව දිස්ත්‍රික් ළමා සංවර්ධන කමිටුවක් පිහිටුවීම කළ යුතු බව ඒ මහතා පැවසීය.