සිරකරුවන්ගේ උපවාසය නිමයි

දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිරකරුවන් පිරිසක් ආරම්භ කරන ලද උපවාසය අත්හැර තිබේ. ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඔවුන්ගේ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස උපවාමය අත්හරිව බව ඔවුන් ප්‍රකාශකර තිබේ.