හිටපු ජනපති අායෙත් ජනාධිපති කොමිසම හමුවට

බරපතල දූෂණ හා වංචා විමර්ශණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව මගින් ස්වාධීන රූපවාහිනියට සිදු වී ඇතැයි කියන වංචා හා අක්‍රමිකතා විමර්ශණය කිරීමට ආරම්භ කර ඇති පරික්ෂණ සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (16) දිනයේදීත් එම කොමිසම හමුවට සාක්ෂි දීමට පැමිණ තිබේ.