ලංකා මුහුදු සිමාවේ ඉන්දීය ධිවර දැල් කැපෙයි.

ශ්‍රී ලංකීය මුහුදු සීමාව උල්ලංඝණය කරමින් ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා විසින් සිදු කරනු ලබන මසුන් ඇල්ලීම වැලැක්වීම සදහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය මත ඉන්දීය ධිවර දැල් කපා හරින බව ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.