සිත් ඇදි රූ ප්‍රදර්ශණය 23 -25 ජාතික කලාභවනේදී

දිවයිනේ ජනප්‍රියම චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ හා කාටුන් ශිල්පීන් 100කගේ නිර්මාණ රැගත් සිත් ඇදි රූ ප්‍රදර්ශණය ඔක්තෝම්බර් 23,24,25 වන දිනයන්හි පෙ.ව 10.00 සිට රාත්‍රි 8.00 දක්වා ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතේ පිහිටි ජාතික කලාභවනේදී  පැවැත්වේ.