අලින්ට මෑදිවු තරුණයා බේරුණ හෑටි

තායිලන්තයේ වනගත මාර්ගයක්‌ හරහා යැමට උත්සාහ කළ යතුරු පැදිකරුවකුව කෝපයට පත් අලි රංචුවක් ‌ විසින් වැටලු අයුරු දැක්වෙන් වීඩියෝව