බස්රථ 2000 ක සවිකළ GPS උපකරණ වෑඩ නෑ

පසුගිය රජය සමයේදී ජාතික ගමනාගමන කොමිසම (NTC) විසින් රුපියල් මිලියන 100 කට වැඩි වියදමින් බස්රථ 2000 ක සවිකර තිබෙන ජී.පී.එස්. (GPS) උපකරණ නඩත්තු කිරීම නතරවීම නිසා මේ වනවිට ඒවා අක්‍රීය වී ඇතැයි  අනාවරණය වේ.

මෙම ජී.පී.එස්. (GPS) උපකරණ නඩත්තු කිරීම සිදුකළ සමාගමට රජය විසින් නඩත්තු කිරීම සඳහා කරන ගෙවීම් නතර කිරීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇත.

රජය විසින් සඳහන් කර තිබෙන්නේ මෙම ජී.පී.එස්. (GPS) උපකරණ 2000 ක ප්‍රමාණයෙන් 600 ක පමණ අන්තර් ජාල සම්බන්ධතාවය නොමැති නිසා (Offline) මෙම උපකරණ නඩත්තු කිරීම සඳහා මුදල් ගෙවීමට නොහැකි බවයි.