රුහුණේ සිසුන් සත්‍යග්‍රහයක

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමසෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන සිසුන් විසින් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් අද දහවල් ගාල්ල කරාපිටිය වෛද්‍ය පීඨය ඉදිරිපිට දී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව සංකේත සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කරනු ලැබීය.

හෙද පාඨමාලා හතරවැනි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ විභාග අයිතිය තහවුරු කරන ලෙසද,විභාග හරහා සිදුකරන ශිෂ්‍ය මර්ධනය හා විෂය භාහිර ක්‍රියාකාරකම් සදහා පරිපාලනය සිදුකරන අකුල් හෙලීම් නතර කරන ලෙස ඉල්ලමින් ගාල්ල කරාපිටිය වෛද්‍ය පීඨය ඉදිරිපිට දී මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කර තිබේ.

උද්ඝෝෂණය අවසන් වීමත් සමග සිසුන් වෛද්‍ය පීඨය ඉදිරිපිට වාඩි වී සංකේත සත්‍යග්‍රහයක් අරඹනු ලැබුනි.

 

ruhunnu_udghoossnn_1 ruhunnu_udghoossnn_2