සීඩී නැතිවීම සම්බන්ධව රොහාන්ගෙන් ප්‍රශ්ණ කරයි.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන කාලය තුල නිළ රාජකාරි කටයුතු ආවරණය කල විඩීයෝ කැසට්පට හා සීඩී නැති වීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිළධාරියා ලෙස කටයුතු කල රොහාන් වැලිවිට මහතාගෙන් හොරණ පොලිසිය විශේෂ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබේ.