අමුණුගමට ඇමතිකමක්

විශේෂ ව්‍යාපෘති කැබිනට් ඇමැතිවරයා ලෙස ආචාර්ය සරත් අමුණුගම දිවුරුම් දුන්නේය.

ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ