ජා ඈල කුණු අවුල

 

 

 

 

\

කාවින්ද ජයවර්ධන ජා ඇල කුණු ප්‍රශ්නයක් මුල්කර ගනිමින් ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියකට දුරකථනයෙන් කතා කළ හැටි

kavinga