වෙලේ සුදාගේ වාට්ටුව හිරගෙදර අයට තහනම්

මරණ දඩුවම නියම වී සිටින වෙලේසුදා නැමැත්තා ආරක්ෂක හේතුන් මත වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් වෙනත් බන්ධනාගාරයකට මාරු කර නොයැවීමට බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්, රෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.