අධිකරණ ක්‍රියාවලියට සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්

ලබන වසරේ සිට සමස්ත අධිකරණ ක්‍රියාවලියම ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඈත.

යුක්තිය පසිඳළීම සඳහා වන අධිකරණ පද්ධතියේ සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් ආයතනයන්හි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින ගැටලු සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙය සැලසුම් කර ඇති බව සදහන්ය.

නඩු විසඳීමේ ප්‍රමාදය අවම කිරීම මෙන්ම මහජනතාවට සපයන සේවාවන්වල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම මේ යටතේ අපේක්ෂා කෙරෙන බව  අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන උපාංග 05 ක් යටතේ සැලසුම් කර ඇත.

අධිකරණයන් හා ඊට අදාළ ආයතනයන්ගේ යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම, අධිකරණ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා නඩු කළමනාකරණය කිරීමේ නව තාක්ෂණික පරිගණකගත පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම මෙන්ම නීති ප්‍රතිසංස්කරණ හා පර්යේෂණ එම උපාංග අතරවෙයි.

 

law