“අපරාධ මැඩලීමට විශේෂ යෝජනාවක්” පාර්ලිමේන්තුවට

මෙරට ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිවන අපරාධ මැඩ පැවැත්වීමටත්, නීතියේ ප්‍රමාදය වළක්වා ගැනීමටත් අවශ්‍ය කරුණු විමර්ශණය කර වාර්තා කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙසට අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාට යෝජනා කර ඇත.
වැඩි වන අපරාධ මැඩලීම හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ජනතාවෙගේ ප්‍රමඛ අව්‍යතාවක් බවට පත්ව ඇතැයි ද, ඊට දැඩි අවධානයක් යොමු කර ප්‍රතිකර්ම යෙදීමේ වගකීම පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී ඇතැයි ද ඇමතිවරයා යෝජනාවේ දැක්වෙන බව වාර්තා වේ.