ශ්‍රී ලංකා පත්‍රකලාවේදීන්ගේ සංගමයේ නව නිල මඩුල්ලක්

ශ්‍රී ලංකා පත්‍රකලාවේදීන්ගේ සංගමයේ නව නිල මඩුල්ල ඉදිරි වසර දෙකක කාලය සදහා පසුගිය 24 වෙනිදා තේරී පත්වී ඇත. ශ්‍රි ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ ශ්‍රී ලංකා පත්‍රකලාවේදීන්ගේ සංගමයේ නව නිල මඩුල්ල සදහා නාමයෝජනා කැදවු අතර, එහිදී පත්වු නව නිලධාරී මඩුල්ල නව වැඩබලන කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.