ළමා සුරක්ෂිතතා සතියක්

දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් සොදුරු ළමා ලොවක් සුරක්ෂිත රටක් යන්න තේමා කරගනිමින් ළමා සුරක්ෂිතතා සතියක් නම් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.
ඒ අනුව නොවැම්බර් දෙවන දා සිට 9 දක්වා සතිය ළමා සුරක්ෂිතතා සතිය ලෙස නම් කර ඇති අතර, දරුවන්ගේ කායික හා මානසික සෞඛ්‍යය කෙරෙහි අහිතකරව බලපාන ළමා අපයෝජනය, අපචාර,හිංසනය හා අනාරක්ෂිත බව අවම කර සුරක්ෂිත පරිසරයක් ගොඩනැගීම මෙහි අරමුණ වී ඇති බව වාර්තා වේ.