කැස්බෑව නගර සභාවේ හිටපු සභාපතිගේ මූහුණ මුද්‍රණය කරලා

කැස්බෑව නගර සභවේ හිටපු සභාපතිගේ ඡායාරූපය පිටකවරයේ මුද්‍රණය කිරීම නිසා නගර සභා අරමුදලින් ගෙන්වු රුපියල් ලක්ෂ විස්සක අභ්‍යස පොත් අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන්ට බෙදීම ප්‍රමාද වී ඇති බව නගර සභා ආරංචි මාර්ග පවසයි.