ජනවාරි සිට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් විද්‍යුත් ජාතික හැඳුන්ම්පතක්

ලෝකයේ දියුණු රටවල්හි භාවිතයට ගැනෙන නූතන තාක්ෂණය උපයෝගීකොට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු පුරවැසියන්හට විද්‍යුත් ජාතික හැඳුන්ම්පතක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

එය ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාවට නැංවීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව දැනට භාවිත කෙරෙන ජාතික හැඳුනුම්පත, විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතට පරිවර්තනය කෙරෙනු ඇත.

දරුවකු මෙලොවට බිහි වූ දා සිට අදාළ සෑම තොරතුරක් ම නව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කෙරෙන අතර වයස අවුරුදු දහසය වන තෙක් හදුනාගැනීමේ අංකයක් මුලින් ම නිකුත් කෙරේ. වයස අවුරුදු දහසය සම්පූර්ණ වීමෙන් අනතුරුව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කරන බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

රටේ අනෙකුත් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට සමගාමීව සියලු කාර්යයන්හි කාර්යක්ෂමතාව හා පහසුව පිණිස මෙම නව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමට රජය තීරණය කර ඇති අතර මෙම නව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත සැකසීම ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයත් (ICTA), පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒකාබද්ධව සිදු කරනු ඇත.

එමගින් ඕනෑම පුරවැසියකු සඳහා තනි දත්ත ගබඩාවත් තබා ගැනීම හා විද්‍යුත් පහසුකම් සලසන ඕනෑම අංශයක් මගින් පුරවැසියාගේ පූර්ණ තොරතුරු සහිතව අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත.