ආදර්ශ ගම්මාන 38කට සැමට සෙවන යටතේ මුල් ගල් තැබීම අද

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන “සැමට සෙවන” නිවාස වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා ආදර්ශ ගම්මාන 38ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කොට ඇති අතර එම නිවාස ගම්මාන සඳහා මුල්ගල් තැබීම අද සිට 31දා දක්වා සිදු කෙරේ.
එඅ අනුව සොබාසිරිගම සඳහා මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවය අද පෙරවරු 9.00ට බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලෙනාඩ් කරුණාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. මෙම ගම්මානය සීතාවක කොටහැර ගම්මානයේ නායයෑමේ තර්ජනයට ලක්ව සිටින ගම්වාසී පවුල් වෙනුවෙනි.